TIBAR BUSINESS ACADEMY

Vi erbjuder fasta och skräddarsydda utbildningar för företag.
”Att leda företag handlar om att ha en tydlig vision men också förmågan om att få den att hända”.

 

TIBAR BUSINESS ACADEMY

Vi erbjuder fasta och skräddarsydda utbildningar för företag.
”Att leda företag handlar om att ha en tydlig vision men också förmågan om att få den att hända”.

TIBAR Business Academy

Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision,
men också om förmågan att få den att hända. Kunskap, erfarenhet och perspektiv är tre viktiga beståndsdelar i den processen.
Utbildningsprogrammet stärker dig på samtliga av dessa områden. Dessutom kan du förvänta dig en spännande och utvecklande resa på det personliga planet. Utbildningen bygger på kunskap, erfarenhetsutbyte och interaktion. Genom programmet träffar du framgångsrika företagare, styrelseordföranden och entreprenörer som delar med sig av sina med- och motgångar och vad som tagit dem till där de är idag.

Kontakta oss för mer information

Läs mer

Key Account Manager

Key Account Management handlar om att bygga långvariga relationer mellan ett företag och dess viktigaste kunder. Syftet är att långsiktigt i B2B-relationer uppnå större effektivitet, volym och lönsamhet än vad respektive part annars skulle ha presterat på egen hand. Ofta växer en insikt fram efterhand hos både det säljande och det köpande företaget om att affärer kan utvecklas i båda parters intresse.
Med vår utbildning får du grunderna i systematisk försäljning, nyckelkundsstrategi, segmentering, KAM ekonomi, förhandlingsteknik och mycket mer. Under utbildningen till KAM genomför du ett individuellt projektarbete som kopplar ihop teorierna med det praktiska arbetet i din vardag.

Kontakta oss för mer information

LÄS MER

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda och företagsanpassad utbildning, med hänsyn till specifika krav. Vi ser till att föreläsare och utbildningsmaterial matchar kraven uppdragsgivarna har. Vidare diplomerar vi de som genomgår utbildningen.
Vi jobbar med att förbättra och utveckla säljkårer, KAM-organisationer och marknadsförare. Våra föreläsare har jobbat/föreläst på IHM Business School, Nercia, Stockholms universitet och på många marknadsföreningar.

Kontakta oss för mer information

Interaktiva utbildningar (kommer snart)

A

Tibar Business Academy

Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få den att hända. Kunskap, erfarenhet och perspektiv är tre viktiga beståndsdelar i den processen. Utbildningsprogrammet stärker dig på samtliga dessa områden. Dessutom kan du förvänta dig en spännande och utvecklande resa på det personliga planet.
Utbildningen bygger på kunskap, erfarenhetsutbyte och interaktion. Genom programmet träffar du framgångsrika företagare, styrelseordföranden och entreprenörer som delar med sig av sina med- och motgångar och vad som tagit dem till där de är idag.

Kursplan

1. Affärs och verksamhetsstyrning.

Kursavsnittet ger dig kunskap och insikt i vad som kan göra just ditt företag framgångsrikt i morgondagens komplexa tillvaro. Det hjälper dig att förstå hur du ska identifiera var nya möjligheter finns och hur kan du lägga en framgångsrik strategi som ger dig värdefulla konkurrensfördelar och tar din verksamhet steget vidare.

Kursavsnittet hjälper dig att:
Bättre förstå omvärldens påverkan och hur du kan fånga upp det i affärsplanen samt ger dig insikt i vilka verktyg du kan använda i olika situationer för att effektivt styra din verksamhet.
I kursavsnittet ingår:
 • Affärsstrategi och affärsplanering.
 • Strategiska modeller och principer.
 • Organisationsstruktur och styrning
 • Omvärlds-, trend- och scenarioanalys.
2. Strategiskt ledarskap och förhandling.
Utmaningen och samtidigt svårigheten i en verksamhet är att lyckas kombinera ett bra klimat med att driva förändring och leverera resultat. Det handlar om ledarskap och förmåga att få med sig medarbetarna men också att få dessa att faktiskt verka med affären i fokus.
Kursavsnittet hjälper dig att:
Öka effekten av ditt ledarskap, utveckla din förmåga att skapa resultat och nå affärsmål. Du ökar också din förmåga att bemästra komplexa och ibland känslomässigt utmanande situationer i relationen till dina anställda
I kursavsnittet ingår:
 • Beslut och beslutsfattande: när är du rationell och inte?
 • Leda för förändring
 • Förhandlingsteknik
 • Personligt ledarskap och Ditt professionella rykte
3. Strategisk marknadsföring och varumärkesbyggande.
Strategisk marknadsföring handlar om att långsiktigt hitta rätt konkurrensmedel som du sedan kan justera och anpassa till dina kunder för att möta förändrade behov och förväntningar. Morgondagens kunder är komplexa, krävande och interagerande. Konkurrenskraften ligger därför i att du alltid strävar efter högre kundvärde. Men det räcker inte. Du måste också förmå fånga, intressera och aktivera dina kunder.
Kursavsnittet hjälper dig att:
Göra ditt företag till ett starkt varumärke och att skapa effektiva marknadsplaner för ökad försäljning.
I kursavsnittet ingår:
 • Marknadsstrategi och Marknadsplanering
 • Varumärkesstrategi och varumärkesbyggande.
 • Sociala media i B2C och B2B.
 • CSR , Corporate Social Responsibility.
 • Mediehantering
4. Affärsekonomi och finansiell styrning.
Finansiell styrning av företag handlar i huvudsak om att skapa värde genom kloka val. Men i praktiken handlar det också om att ha en förståelse för hur verksamheten återspeglas i ekonomiska termer. Kursavsnittet ger dig kunskap och insikt i hur du kan arbeta med finansiella mål och hur de påverkar affärsplanen samt ditt val av affärsmodell.
Kursavsnittet hjälper dig att:
Skapa en förståelse för ekonomiska samband och nyckeltal samt hur du kan arbeta med ekonomistyrning.
I kursavsnittet ingår:
 • Ekonomistyrning – verktyg för ekonomisk analys.
 • Företagsvärdering.
 • Hur mål, risk och lönsamhet ska hanteras.
 • Förbereda för Generationsskifte.
 • Finansiera investeringar, avyttring eller uppköp
5. Affärsutveckling och effektivitet.
Det är viktigt att skilja affärsutveckling från traditionell förvaltning och operativa försäljningsmetoder. Affärsutveckling handlar om tillväxt och hur man når den. Men det handlar inte enbart om strategi och planer. Däremot handlar det om att hitta svaren på frågorna: ”Hur gör vi (ännu mer) pengar” och ”Hur kan vi göra saker bättre”. Sist men inte minst handlar det om innovation och förmåga att tänka nytt.
Kursavsnittet hjälper dig att:
Skapa förutsättningar för att bygga in utveckling och innovation i din verksamhet samt ger dig verktyg att arbeta på nya sätt på nya marknader.
I kursavsnittet ingår:
 • Innovation och att bygga in innovation i verksamheten
 • Att göra det vi gör ännu bättre – insikt i Kaizen, Processkartläggning, LEAN och Sigma.
 • Utveckla affären eller hitta nya?
 • Marknadsetablering på nya marknader.
 • Expansion på befintlig marknad.

A

Key Account Manager

Key Account Management handlar om att bygga långvariga relationer mellan ett företag och dess viktigaste kunder. Syftet är att långsiktigt i B2B-relationer uppnå större effektivitet, volym och lönsamhet än vad respektive part annars skulle ha presterat på egen hand. Ofta växer en insikt fram efterhand hos både det säljande och det köpande företaget om att affärer kan utvecklas i båda parters intresse.
KAM innebär att planera, styra och utveckla relationer till företagets viktigaste kunder. I den processen är det naturligtvis väsentligt att kunna identifiera vilka kunder som verkligen är de viktigaste. Det är inte säkert att de största kunderna idag, är morgondagens nyckelkunder.
Det är krävande att bygga upp en KAM-organisation med relationer till önskade nyckelkunder. Om man lyckas blir resultatet ett fördjupat samarbete som ger fler och bättre affärer, vilket i sin tur gynnar även kundernas kunder. Ett av de viktigaste kraven på en KAM-organisation är att lyssna på kundens behov.
Med vår utbildning får du grunderna i systematisk försäljning, nyckelkundsstrategi, segmentering, KAM-ekonomi, förhandlingsteknik och mycket mer. Under utbildningen till KAM genomför du ett individuellt projektarbete som kopplar ihop teorierna med det praktiska arbetet i din vardag.

Kursplan

Första blocket, dag 1 och 2
Traditionell försäljning och KAM-försäljning

Under de första dagarna tittar vi på rollen som Key Account Manager/storkundsansvarig och diskuterar bland annat: Vad innebär det egentligen att arbeta med KAM? Vad är skillnaden mellan traditionell försäljning och KAM-försäljning?

 • Rollen som Key Account Manager och dess ansvarsområden
 • Säljmetodik. Hur gör du och de andra deltagarna på era företag idag?
 • Komplex och konsultativ försäljning – vad menas?
 • Att positionera sig som nyckelleverantör
 • KAM-processen och dess utvecklingsfaser
Andra blocket, dag 3 och 4
Segmentering, systematisk försäljning och nyckelkundsstrategi

Vad är egentligen en nyckelkund? Hur bör du kategorisera kunder? Hur identifierar du dagens och morgondagens nyckelkunder? Framgångsrik KAM-försäljning handlar ofta om långa säljcykler och svåröverskådliga beslutsprocesser. Dessa kan dessutom vara väldigt skiftande i karaktär beroende på vem kunden är. Systematisk försäljning ger en plattform för att effektivt bygga långsiktig försäljning. Rätt nyckelkundsstrategi ger lönsamma affärsrelationer med rätt kunder.

 • Segmentering – Att identifiera nyckelkunder
 • Konkurrensstrategi
 • Köpbeteende och köpprocesser
 • Analys av kundpotentialen
 • Att skapa synergieffekter mellan marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen
Tredje blocket, dag 5 och 6
1.KAM-ekonomi och förhandlingsteknik
Att ha koll på vilka kunder jag skall prioritera kräver förståelse för ekonomiska samband. Det kräver också svar på frågor som: Hur sätter man pris? Vad är rätt pris? Vilka nyckeltal har du som säljare nytta av i din försäljning och i en kundrelation?
 • Olika modeller för debitering
 • KAM-ekonomi och nyckeltal
 • Förhandlingsteknik och förhandlingsprocesser
2. Erbjudandet och kundbehovet
Hur kan du paketera ditt företags erbjudande? Vad innebär egentligen att vara marknadsorienterad? Hur kommunicerar du erbjudandet till kunden? Vi går bland annat igenom:
 • Att sätta fokus på kundbehov och kundnytta
 • Kundvärdeanalys
 • Relationsmarknadsföring